Huishoudelijk reglement vereniging UVON IJssel-Vecht

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 15 april 2010.

Uitgangspunten
Artikel 1

 1. Dit huishoudelijk reglement regelt een aantal aspecten van de vereniging UVON IJssel-Vecht die niet in de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 2. Dit huishoudelijk reglement komt in de plaats van eerdere reglementen van de vereniging.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de vereniging.
 4. Als hierna wordt gesproken over leden worden alleen de stemgerechtigde leden bedoeld.

Lidmaatschap van de vereniging
Artikel 2

 1. Een vrouw die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de vereniging dient zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de vereniging. De vereniging stelt daartoe een contactformulier ter beschikking. De aanmelding door de belangstellende dient ten minste te bevatten: haar naam, voorna(a)m(en), roepnaam, geboortedatum, nationaliteit en adres, almede de naam en het adres van haar bedrijf en/of bedrijf waarin zij in loondienst als manager werkzaam is en een korte omschrijving van haar beroep/functie/werkzaamheden.
 2. Vervolgens beoordeelt het bestuur of de belangstellende in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de vereniging. Het bestuur neemt hierbij in verband met de aard en het doel van de vereniging een aantal zwaarwegende zaken in aanmerking, zoals bijvoorbeeld:
  a. de verhouding tussen het aantal eigenaren van een onderneming en het aantal managers in loondienst. Het aantal eigenaren van een onderneming dient groter te zijn dan het aantal managers in loondienst;
  b.  het aantal “starters”;
  c. de mogelijke oververtegenwoordiging van een bepaalde branche;
  d. de toegevoegde waarde van de expertise van een manager in loondienst.
 3. Indien het bestuur oordeelt dat de belangstellende niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de vereniging, dan wordt de belangstellende hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 4. Indien het bestuur oordeelt dat de belangstellende wel in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de vereniging, dan wordt de belangstellende uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst (de eerstvolgende daarvoor geschikte ledenactiviteit).
 5. De belangstellende wordt uitgenodigd minimaal één en maximaal drie kennismakingsbijeenkomsten bij te wonen.
 6. Een algemene ledenvergadering kan geen kennismakingsbijeenkomst zijn.
 7. De vereniging heeft het recht na de eerste kennismakingsbijeenkomst zonder opgaaf van reden af te zien van een lidmaatschap voor de belangstellende.
 8. De belangstellende heeft het recht na maximaal drie kennismakingsbijeenkomsten zonder opgaaf van reden af te zien van het lidmaatschap.
 9. Na het bijwonen van maximaal drie kennismakingsbijeenkomsten moet de belangstellende te kennen geven of zij lid wil worden van de vereniging.
 10. Het lidmaatschap van een nieuw lid gaat in op de datum van de ledenbijeenkomst waarop de zogenaamde installatie van het nieuwe lid plaatsvindt. Tijdens deze installatie vindt de voorstelling van en door het nieuwe lid plaats aan de overige, bij de betreffende bijeenkomst aanwezige leden.
 11. De vereniging zal haar besluiten hieromtrent steeds schriftelijk aan de belangstellende kenbaar maken.
 12. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen, alsmede de aanvangsdatum van het (ere)lidmaatschap. Op de website van de vereniging worden ook alle leden in een ledenlijst vermeld.
 13. Een lid van verdienste is vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen. Zij heeft voor het overige dezelfde rechten en verplichtingen als elk ander lid.
 14. Na het beëindigen van haar ondernemersactiviteiten kan een lid gedurende maximaal even zoveel jaren als zij lid is geweest, met een maximum van vijf jaren, lid blijven van de vereniging. Dit geldt niet voor een lid van verdienste.

Activiteiten/bijeenkomsten
Artikel 3

 1. De website van de vereniging vermeldt de jaaragenda van de vereniging met de bijbehorende activiteiten.
 2. In overleg met het bestuur organiseert de evenementencommissie de activiteiten die tijdens de ledenbijeenkomsten plaatsvinden.
 3. Een bedrijfspresentatie door een lid tijdens een bijeenkomst van de vereniging, heeft ten doel haar beroep of bedrijf te exposeren, zonder het streven handel te drijven tijdens de bijeenkomst.
 4. Leden die een voorstel aan de beslissing van de algemene ledenvergadering willen onderwerpen dienen dit voorstel uiterlijk vier weken voorafgaand aan de algemene ledenvergadering schriftelijk op te geven bij de secretaris. Het voorstel wordt dan op de agenda van de algemene ledenvergadering geplaatst.
 5. Leden kunnen voorstellen voor activiteiten van de vereniging indienen bij het bestuur.
 6. Het bestuur informeert de leden over relevante interne en externe activiteiten.

Contributie
Artikel 4

 1. De door een lid jaarlijks verschuldigde contributie wordt als volgt berekend:
  – 100% voor bestaande leden en voor een nieuw lidmaatschap dat ingaat voor 1 april van dat jaar;
  – 75% voor een nieuw lidmaatschap dat ingaat voor 1 juli van dat jaar;
  – 50% voor een nieuw lidmaatschap dat ingaat voor 1 oktober van dat jaar;
  – 25% voor een nieuw lidmaatschap dat ingaat na 1 oktober van dat jaar.
  Gaat een nieuw lidmaatschap in na 1 december van een jaar, dan is over dat jaar geen contributie verschuldigd.
 2. De betaling van de contributie gebeurt voor 1 april.
 3. Bij niet-tijdige voldoening kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht aan het lid, alsmede administratiekosten.

Declaraties door de leden
Artikel 5

 1. De algemene ledenvergadering stelt de hoogte van de vergoedingen en de wijze van declareren vast.
 2. Voor het indienen van declaraties wordt gebruik gemaakt van formulieren die door de penningmeester worden verstrekt.
 3. De gemaakte kosten dienen op kwartaalbasis te worden gedeclareerd, binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal.

Geschillencommissie
Artikel 6

 1. Bij een intern geschil van importantie zorgt de algemene ledenvergadering voor de aanstelling van een geschillencommissie die bestaat uit tenminste drie personen, allen lid van de vereniging.
 2. De geschillencommissie adviseert de algemene ledenvergadering inzake het geschil.

Kwaliteiten, bevoegdheden en uitvoering taken bestuur
Artikel 7

 1. Het is van belang dat het bestuur de volgende kennis en vaardigheden beheerst:
  – leidinggevende capaciteiten;
  – communicatieve vaardigheden;
  – bestuurlijke ervaring;
  – organisatiedeskundigheid;
  – financiële kennis.
 2. Het bestuur is bevoegd te handelen binnen een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vastgestelde begroting. Voor het aangaan van geldelijke verplichtingen boven € 2.500,00 wordt vooraf een document opgesteld dat wordt getekend door minimaal drie bestuursleden.
 3. De penningmeester zal facturen en declaraties die niet binnen deze volmacht vallen, uitsluitend voldoen na uitdrukkelijke goedkeuring van het gehele bestuur.
 4. Het bestuur stelt procedures, documenten en formulieren op om haar taken te regelen. Hierin wordt onder meer de taakverdeling binnen het bestuur vastgelegd.
 5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Website
Artikel 8

 1. De website van de vereniging is: www.uvonijssel-vecht.nl.
 2. De websitecommissie onderhoudt de website. De websitecommissie bewaakt de inhoud, professionaliteit, uitstraling en functionaliteit van de website. De websitecommissie rapporteert en adviseert het bestuur hierover.

Bezoldiging werkzaamheden
Artikel 9

 1. De binnen de vereniging uit te voeren werkzaamheden worden zoveel mogelijk door de leden uitgevoerd. Er kan derhalve door de vereniging een beroep worden gedaan op de (individuele) kwaliteiten van de leden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging.
 2. De leden van de vereniging hebben geen recht op bezoldiging door de vereniging.

Uitbesteding
Artikel 10

Uitbesteding van werkzaamheden geschiedt uitsluitend na goedkeuring door de algemene ledenvergadering en middels een overeenkomst tussen de vereniging en degene die de werkzaamheden uitvoert.

Lidmaatschappen van organisaties
Artikel 11

Lidmaatschappen van organisaties worden jaarlijks door het bestuur beoordeeld op hun toegevoegde waarde

Aansprakelijkheid leden
Artikel 12

De algemene ledenvergadering heeft het recht diegene die een verplichting buiten dit huisreglement of de statuten aangaat, persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Slotbepalingen
Artikel 13

 1. In de gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd op de wijze zoals in de statuten is bepaald.
 3. Alle leden ontvangen bij de aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement en eventuele bijzondere reglementen van de vereniging. Nadat hierin wijzigingen worden doorgevoerd, ontvangen alle leden een gewijzigd exemplaar.